Zásady ochrany osobních údajů

Jaké informace o vás shromažďujeme v rámci webové stránky znackakvalitydtest.cz?

Co potřebujete vědět

Následující text vám přiblíží, jaké informace o vás shromažďujeme v rámci webové stránky znackakvalitydtest.cz a systému ověřování kvality výrobků a jejich označování Značkou kvality dTest (dále jen „systém“) a jakým způsobem tak činíme. Pokud máte v tomto směru nějaké dotazy, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na www.dtest.cz/kontakt nebo na e-mailové adrese dtest@dtest.cz a my vám rádi pomůžeme.

1) Právní rámec

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

2) Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: dTest, o.p.s.
Sídlo a kontaktní adresa: Černomořská 419/10, Vršovice, 101 00 Praha 10
IČ: 45770760
Telefon: +420 241 404 922
E-mail: dtest@dtest.cz

3) Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

V níže uvedené tabulce naleznete přehled sestávající ze zákonného důvodu a účelu zpracování osobních údajů, které provádíme v rámci webové stránky znackakvalitydtest.cz a sytému. Dále naleznete také shrnutí osobních údajů a informace o tom, odkud údaje získáváme. Informace o cookies naleznete zde.

 

zákonný důvod

účel

údaje

zdroj údajů

plnìní smlouvy

jednání vedoucí k uzavření licenční smlouvy, jejímž předmětem je užívání Značky kvality dTest v souladu se Všeobecnými podmínkami systému ověřování kvality výrobků a jejich označování Značkou kvality dTest, na to navazující uzavření smlouvy a další komunikace související s uvedeným v průběhu trvání smluvního vztahu i po něm

jméno, příjmení, e-mail a telefon, dále název firmy a IČ (nejedná se o osobní údaje) a další údaje sdělené prostřednictvím poznámky

kontaktní formulář umístěný na stránce znackakvalitydtest.cz, případně také e-mailová nebo telefonická komunikace

plnění smlouvy

zajištění ověřování pravosti používané Značky kvality dTest, informování veřejnosti o systému a jeho prezentace prostřednictvím vedení evidence výrobků (offline i online), jimž byla udělena Značka kvality dTestt

jméno a příjmení, dále informace o společnosti a o výrobku (nejedná se o osobní údaje)

kontaktní formulář umístěný na stránce znackakvalitydtest.cz, případně také e-mailová nebo telefonická komunikace a uzavřená smlouva

souhlas

pravidelné zasílání informací o aktivitách společnosti dTest směrem k podnikatelům – relevantní aktuální právní informace, případně aktuální kauzy, certifikace obchodních podmínek, pořádané webináře či kurzy

jméno, příjmení, e-mail a telefon, dále název firmy a IČ (nejedná se o osobní údaje)

kontaktní formulář umístěný na stránce znackakvalitydtest.cz, případně také e-mailová nebo telefonická komunikace

 

4) Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

V rámci systému nepředáváme vaše osobní údaje žádné třetí straně či mimo prostor Evropské unie, kromě případného vymáhání právních nároků a plnění povinností podle obecně závazných právních předpisů. Jedná se například o povinnosti daňové (finanční správa) či povinnosti vůči dalším orgánům státní moci (soudy, Policie ČR).

5) Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu trvání smluvního vztahu, takže doba uložení závisí na tom, jak dlouho od nás máte licenci. Po skončení licence uchováváme údaje po dobu následujících tří let z důvodu zákonné promlčecí lhůty a případného uplatnění majetkového práva.

Dále máme podle § 31 zákona č. 593/1991 Sb., o účetnictví, povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nám uhradíte fakturu v průběhu roku 2019, musí být uchována do konce roku 2024). Také máme povinnost vyplývající z § 47 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, uchovat fakturu po dobu tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nám uhradíte fakturu v průběhu roku 2019, musí být pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2022). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno a příjmení (údaje identifikující společnost nejsou osobními údaji). S uvedeným souvisí také povinnost, kterou máme podle § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a sice povinnost uschovat daňové doklady po dobu deseti let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nám uhradíte fakturu v průběhu roku 2019, musí být daňový doklad uchován do konce roku 2029). Daňový doklad obsahuje jméno a příjmení (údaje identifikující společnost nejsou osobními údaji).

V rámci evidence Značek kvality dTest (offline i online) uchováváme údaje 15 let od zániku oprávnění Značku kvality dTest užívat. Činíme tak proto, aby bylo možné i zpětně ověřit, že užití Značky kvality dTest bylo oprávněné.

6) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Na našich výše uvedených kontaktních údajích můžete uplatnit následující práva:

  • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím ohledně zpracování údajů;
  • na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  • na výmaz („právo být zapomenut“) , které spočívá v tom, že vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které jste nám je sdělili;
  • na omezení zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;
  • na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, jestliže budete mít dojem, že s vašimi údaji nenakládáme správně. Stížnost můžete podat také prostřednictvím elektronické podatelny dostupné na webu www.uoou.cz.